در سال 94 و به عنوان بخشی از پروژه تدوین چارچوب و برنامه ملی معماری سازمانی، تصمیم گرفته شد در پنج استان کشور شعب آزمایشگاه معماری سازمانی تاسیس شود تا توانمندی انسانی و فنی  معماری سازمانی منحصر به پایتخت کشور نباشد. همچنین جهت افزایش کیفیت و سرعت راه اندازی و توانمندسازی شعب آزمایشگاه، مقرر شد آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا دانشگاه شهید بهشتی مسئولیت آموزش، توانمندسازی و انتقال متدولوژی و اسناد فنی به شعبات جدید را به عهده بگیرد.

در این راستا دومین آزمایشگاه معماری سازمانی در اسفند سال 94 با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران در دانشگاه رازی کرمانشاه تاسیس گردید.

 همچنین آموزش و انتقال دانش به دانشگاه های صنعتی شیراز و گیلان از نیمه دوم سال 95 آغاز شده است.

سایر دانشگاه های متقاضی ایجاد شعب آزمایشگاه معماری سازمانی میتوانند پس از مطالعه "سند معرفی ماموریت، خدمات و نحوه فعالیت آزمایشگاه‌های معماری سازمانی در کشور" درخواست خود را از طریق بخش "تماس با ما" به اطلاع آزمایشگاه برسانند.

Back to top