جمعه 4 اسفند 1402 Friday 23 February 2024 13 شعبان 1445

اعتبارسنجی نتایج طرح معماری سازمانی و اخذ گواهی بلوغ در این حوزه به منظور اطمینان از کیفیت و اثربخشی معماری است، که به کلیه سازمان های دولتی و خصوصی توصیه میشود نسبت به انجام آن اقدام نمایند.

شاخص هایی که برای ارزیابی طرح های معماری سازمانی توسط آزمایشگاه تدوین شده اند از سه چارچوب مرجع بین المللی NASCIO ، EACMM و EAMMF استخراج شده اند. ویژگی کلیدی شاخص های ارزیابی توانمندی(بلوغ) معماری در این است که نه تنها کیفیت و جامعیت "اسناد" معماری تدوین شده را کنترل می کنند بلکه "توانمندشدن سازمان" دراثر انجام طرح(اثربخشی معماری) نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است سازمان ها ابتدا و در قالب "خدمات مشاوره و آماده سازی برای شروع معماری" بصورت کامل با این شاخص ها وچگونگی رعایت آنها آشنا می شوند تا در زمان مراجعه به آزمایشگاه برای اخذ گواهی تاییدیه(انتهای فاز طراحی معماری) با اطمینان از رعایت الزامات آزمایشگاه در مراحل معماری، بدون مشکل موفق به کسب گواهینامه تاییدیه آزمایشگاه شوند.

دستاورد این گواهینامه برای سازمان، اطمینان از موفقیت در تدوین طرح معماری به روش استاندارد و همینطور بصورت غیرمستقیم تاییدکننده کار تیم معماری(مشاور بیرونی وتیم داخلی سازمان) است. مهم تر از همه پیش نیازی برای شروع مرحله پیاده سازی معماری(برنامه اجرایی معماری) محسوب می شود.

دانلود فایل معرفی شاخص های ارزیابی و نحوه صدور گواهینامه بلوغ معماری سازمانی

شرایط و مراحل ارایه خدمات

طول مدت ارائه خدمات ارزیابی و اعتبارسنجی نتایج طرح های معماری سازمانی، بسته به شرایط 2 تا 3 ماه خواهد بود. پس از آن سازمان مرحله پیاده سازی طرح معماری سازمانی را آغاز خواهد کرد. کل فرایند معماری(مرحله آماده سازی - تدوین و ارزیابی - پیاده سازی) مطابق با شکل زیر است.

 

Back to top