چهارشنبه 29 ارديبهشت 1400 Wednesday 19 May 2021 7 شوال 1442

دستاوردهای ملی و مهم آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا طی مدت پنج سال فعالیت (از زمان تاسیس در سال 1390) به قرار زیر است:

حوزه تدوین چارچوب و مدل های مرجع معماری

حوزه تنظیم ضوابط، بخشنامه و مشوق های قانونی برای معماری سازمانی

حوزه آموزش، فرهنگ سازی و آماده سازی سازمان ها برای اجرای طرح معماری

حوزه ظرفیت سازی و نهادسازی

 حوزه نظارت، ارزیابی و صدور گواهینامه

حوزه یکپارچه سازی سیستمها و معماری سرویس گرا

Back to top