چهارشنبه 2 اسفند 1402 Wednesday 21 February 2024 11 شعبان 1445

آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا در راستای ماموریت خود دورههای آموزشی و کارگاه های تخصصی یک روزه را برای توجیه مدیران سازمانی و زمینه سازی تصمیم گیری صحیح ، مطابق با نیاز سازمان متقاضی در حوزه های زیر برگزار مینماید.

سمینارهای آموزشی مختص مدیران ارشد (ریاست سازمان، معاونین، مدیران کل) 

کارگاه های آموزشی مختص مدیران فاوا و حوزه تحول سازمانی 

شرایط و مراحل ارایه خدمات

این سمینارها و کارگاه های آموزشی منحصرا به صورت سازمانی برگزار می شود و امکان برگزاری دوره های آزاد وجود ندارد. 

مشاهده سوابق برگزاری دوره های آموزشی 

مشاهد رزومه مدرسین دوره ها و سمینارهای آموزشی (دکتر فریدون شمس - مهندس امیر مهجوریان)

 Back to top