چهارشنبه 2 اسفند 1402 Wednesday 21 February 2024 11 شعبان 1445

آزمایشگاه مرجع معماری سازمانی سرویس گرا به واسطه تجارب ارزشمند و اساتید متخصص خود اقدام به طراحی و سفارشی سازی چارچوب ها و مدل های مرجع معماری سازمانی برای صنایع، دستگاه ها و دولت مینماید. با توجه به وجود چارچوب ها و استانداردهای متنوع بین المللی در صنایع مختلف درصورتیکه این مراجع به صورت مناسب سفارشی سازی و با نیاز کارفرما تکمیل/طراحی شوند، تاثیر به سزایی در استانداردسازی و تسریع طراحی و پیاده سازی طرح های معماری خواهد داشت.

از جمله چارچوب ها و مدلهای مرجعی که توسط آزمایشگاه طراحی و سفارشی شده میتوان به "چارچوب ملی معماری سازمانی ایران ، "مدل مرجع عملکرد دولت" ، "مدل مرجع خدمات کسب و کار دولت" و "مدل مرجع فناوری دولت" اشاره نمود.

شرایط و مراحل ارایه خدمات

طول مدت ارائه خدمات طراحی چارچوب و مدل های مرجع معماری سازمانی از چندماه تا یکسال خواهد بود. چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن در شکل زیر نشان داده شده است.

چارچوب معماری سازمانی ایران

 

Back to top