شنبه 29 تير 1398 Saturday 20 July 2019 17 ذی‌القعده 1440

به دستگاه های دولتی و شرکتهای خصوصی که بر اساس برنامه های توسعه سازمان، تصمیم به اجرای طرح های معماری سازمانی بصورت داخلی یا با مشارکت پیمانکار دارند، توصیه اکید می شود بر اساس تجارب موفق داخلی و خارجی مجموعه ای از اقدامات آماده سازی و برنامه ریزی اولیه را مطابق با متدهای مرجع و بر اساس شرایط خاص سازمانی انجام دهند، مجموعه این اقدامات نه تنها ریسک اجرای طرح های معماری را کاهش می دهد بلکه دیدگاه ذینفعان مختلف سازمان را قبل از شروع طرح نسبت به اهداف و دستاوردهای مورد انتظار، هماهنگ خواهد نمود.

آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا در راستای ماموریت خود آمادگی دارد بر اساس "چارچوب ملی معماری سازمانی ایران(IEAF)" تدوین شده در این آزمایشگاه ملی، پکیج خدمات مشاوره و آماده سازی پیش از شروع طرح های معماری سازمانی ، شامل موارد زیر را به کمک تیم خبره به دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی ارائه نماید.

  • تعیین چشم انداز و اهداف معماری
  • ارزیابی سطح بلوغ معماری (مدل چهاربعدی راداری)
  • تعیین حوزه سازمانی و محدوده فنی انجام معماری
  • تعیین سبک معماری سازمانی (معماری سازمانی چابک، معماری فرایندمحور، معماری ارزش محور، معماری مدل-رانه، ...)
  • انتخاب و سفارشی سازی چارچوب معماری سازمانی
  • تعیین نحوه اجرا (داخلی، پیمانکار، ترکیبی، ..)
  • سازماندهی تیم معماری (سمت کارفرما)
  • تعیین ریسک های سازمانی و اقدامات تسکینی
  • تهیه شرح خدمات طرح معماری
  • تهیه بخش فنی سند درخواست برای پیشنهاد (RFP) طرح معماری

شرایط و مراحل ارایه خدمات

طول مدت ارائه خدمات مشاوره و آماده سازی پیش از شروع طرح های معماری سازمانی(یا طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات با رویکرد معماری)، بسته به شرایط سازمان، 2 تا 4 ماه خواهد بود و پس از آن سازمان آماده اجرای طرح معماری سازمانی خواهد بود. کل فرایند معماری(مرحله آماده سازی - تدوین- پیاده سازی) مطابق با شکل زیر است.

 

Back to top