شنبه 8 بهمن 1401 Saturday 28 January 2023 6 رجب 1444
 • 1

بانک مرکزی جمهوری اسلامی در بخشنامه مورخ 1400/07/06 خطاب به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن اعلام حداقل الزامات ناظر بر ریسک فناوری اطلاعات برای این موسسات، طی چندین ماده الزامات مرتبط با معماری سازمانی و سرویس گرایی را به شرح زیر ابلاغ کرد: 

ماده 2: مؤسسه اعتباری موظف است معماری فناوری اطلاعات را بر مبنای توگف، بایان و چارچوب ملی معماری سازمانی ایران و یا ترکیبی از آنها و در حوزه سرویس با رویکرد معماری سرویس گرا طراحی و تدوین نماید.
ماده 3 -مؤسسه اعتباری مکلف است طرح جامع فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری را تصویب و در فواصل زمانی مناسب به روزرسانی نماید.
ماده 4 -مؤسسه اعتباری موظف است ساختار سازمانی و شرح وظایف و اختیارات حوزه فناوری اطلاعات مؤسسه اعتباری را جهت دستیابی به معماری فناوری اطلاعات موضوع ماده 2 این الزامات  تصویب و اجرا نماید.

دانلود متن کامل: بخشنامه بانک مرکزی (شامل الزامات معماری سازمانی و سرویس گرایی)

مشتریان مهم

 • a
 • b
 • c
 • d
 • e
 • f
 • g
 • h
 • i
 • j
 • k
 • l
 • m
 • n
 • o
 • p
 • q
 • r

  Back to top